คลังเก็บป้ายกำกับ: บาคาร่าออนไลน์

สถาปัตยกรรมกับโลกอนาคต

ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธในเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ได้เลย เพราะเนื่องจากการพัฒนาในทุกๆด้านล้วนเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาในด้านเทคโนโลยีเป็นหลักอยู่แล้วในด้านสถาปัตยกรรมก็เช่นกัน ก็มีการเน้นและการสร้างการเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้น

ถ้าหากจะถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหม ก็ต้องตอบเลยว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงการพัฒนาเพื่อให้เทคโนโลยีสามารถตอบสนองและรองรับงานด้านสถาปัตยกรรมได้ และการทำงานสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีนั้นก็จะสามารถทำให้งานออกมาสำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วได้อีกด้วยเช่นกัน

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับงานออกแบบนั้นก็มีการหาแนวทางเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งานอย่างละเอียดและเข้มข้น พบว่าสถาบันการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมในไทยนั้นก็มีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วย

อย่างไรแล้วการใช้เทคโนโลยีในการทำงานออกแบบอย่างสถาปัตยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถใช้และนำมาผสมผสานกันได้อย่างดีมาก ดังนั้นทำให้ทุกคนที่เรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยืนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกและนำเทคโนดลยีมาใช้ในงานด้านสถาปัตย์ด้วย เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพและลักษณะงานที่ดีมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตวามคิดความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่ออกแบบและให้ได้ชิ้นงานหรืองานทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและแปลกใหม่ เพราะหัวใจของการออกแบบก็คือความคิดสร้างสรรคืทั้งในเชืงวิทยาศาสตร์และในเชิงศิลปะด้วย หากพูดถึงเทคโนโลยีในการออกแบบในอนาคตแล้วนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรมได้ดี

และสามารถลดขั้นตอนหรือช่วยแบ่งเบาขั้นตอนในการำงานได้ลดลงด้วย แต่ในเรื่องของกระบวนความคิดสร้างสรรค์นั้นเทคโนโลยีอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงความคิดสร้างสรรคืในความเป็นมนุษย์ได้จึ้บทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นสิ่งที่เทคโนโยยีนั้นอาจจะไม่สามารถแทนที่สมองในการคิดสร้างสรรค์งานทางด้านสถาปัตยกรรมได้นั่นเอง

แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ รวมถึงการัฒนาในการนำมาใช้งนในด้านสถาปัตยกรรมก็มีการพัฒนาที่ดีและทำให้การทำงานนั้นดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เสมอ และการนำมาใช้งานด้านสถาปัตด้วยเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกัน สามารถที่จะก้าวไกลต่อไปได้

พบว่าในสถาบันการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมนั้นก็มีการนำเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในปัจจุบันเข้ามาใช้ร่วมกับการทำThesisด้วย ถึงแม้ในบางหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมนั้นอาจจะไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งนเต็มที่แต่สิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะพัฒนาและเรียนรู้ในเทคโนโลยีได้คือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นสิ่งที่จะนำมาต่อยอดและพัฒนาในการสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตได้ด้วย

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่าออนไลน์